Välj rätt Bolagsform

Du har i princip följande bolagsformer att välja mellan

  • Enskild firma
  • Handelsbolag (om ni är flera som äger verksamheten)
  • Kommanditbolag (flera som äger och en som står fulla risken)
  • Aktiebolag

 

Samtidigt skall vi komma ihåg ambitionen att redovisningen alltid skall vara aktuell och

  • Visa om Ditt företag går bra eller ej
  • Ge Dig ledning att hitta vägar till bättre resultat i Din verksamhet

Enskild firma?

I en enskild firma bokar Du intäkter och kostnader och resultatet som blir över är en kombination av

  • Dina egna sociala avgifter (som tillhör Staten)
  • Dina egna inkomstskatter (som tillhör Staten)
  • Din nettolön (som tillhör Dig)

Dina egna uttag ur företaget bör inte överstiga Din nettolön ovan. Men beroende på hur stort resultatet är blir fördelningen mellan dessa poster olika och det krävs en icke föraktlig expertis att bedöma vad som är Ditt och vad som är statens. Det är alltså svårt att bedöma företagets verkliga resultat. Undvik därför denna bolagsform! Se även PM som kommer för ytterligare information.

Handelsbolag eller Kommanditbolag?

Dessa bolagsformer är endast aktuella om ni är flera som äger verksamheten. Kommanditbolag är dessutom en form som används i mer komplicerade fall, t ex advokatbyråer. Bolagsformerna har i princip samma nackdelar som den enskilda firman, dvs. resultatet är svåröverblickbart eftersom det fördelas på delägarna som i sin tur delar upp det i sociala avgifter, egen inkomstskatt och egna pengar.

Aktiebolag?

Aktiebolaget har fördelen att Du löpande betalar lön till Dig själv och belastar bolagets resultat med både lön före skatt och sociala avgifter.  Resultatet i Ditt bolag har därmed förutsättningar (mer fodras alltså) att kunna vara ett rättvisande resultat.

Nackdelen, upplever många, är att det fordras ett aktiekapital om minst 50 000:-. Ofta upplevs det som en nackdel därför man tror att dessa pengar är bundna och inte kan användas. Detta är ett missförstånd. Aktiebolaget disponerar redan från den dag det registreras över dessa 50 000:- och kan använda dem för inköp av maskiner, inventarier, lager, marknadsföring mm mm. Nästan all verksamhet behöver dessutom ett kapital vid uppstart och för löpande drift. Väldigt sällan är det erforderliga kapitalet mindre än 50 000:-. Välj alltså Aktiebolag som bolagsform.

Har Du inte 50 000:- så kan Du tillfälligt dra igång en enskild firma, samla ihop 50 000:- i den firman, anskaffa aktiebolaget och därefter överföra verksamheten till aktiebolaget. Men kom Då ihåg att Du har dragit på Dig en skatteskuld för perioden med den enskilda firman och den skulden skall betalas ungefär 1,5 år senare. Tala alltid med någon erfaren person om Du väljer denna väg!