Redovisningens syfte

Allt företagande går ut på att tjäna pengar!

Gemensamt för allt företagande är att man vill ha större intäkter än kostnader, dvs. göra en vinst.

En förlust innebär att företagets skulder ökar mer än dess tillgångar. Bryts inte förlusten har företaget till slut inte tillräckligt med tillgångar för att betala sina skulder och bolaget hamnar i konkurs eller ägarna får skjuta till mer pengar.

En vinst innebär att företaget skapar mer resurser än det förbrukar. Dessa extra resurser kan användas till mycket. T ex investera för att säkra företagets framtid, ge en slant till ägarna (utdelning) eller bara sparas för att kunna användas i framtiden om behov skulle uppstå.

Frågan om bolaget gör vinst eller förlust är alltså helt avgörande för bolagets framtid. Redovisningens (eller bokföringens) syfte är att visa om Ditt bolag går med vinst eller förlust.

Men det räcker inte med det.  Redovisningen skall också vara utformad så att den visar hur förlusten eller vinsten uppstått och därmed kunna hjälpa Dig att fatta rätt beslut om lämpliga åtgärder.

Redovisningen har alltså två syften

  • Att visa om Ditt företag går bra eller ej
  • Att ge Dig vägledning att hitta vägar till bättre resultat i Din verksamhet

Därför vill vi att Din redovisning alltid skall vara aktuell/uppdaterad och rätt utformad.